Rom FPT X506 Unbrick, Treo logo, Mã bảo vệ

Rom gốc FPT X506 ver 2 và ver 4 file dạng pac Unbrick cứu, Treo logo, Mã bảo vệ, fix lỗi LCD sọc màn hình…

CSTool_spd_7731_EMMC_SE2_FPT_X506_Android5.1_FPT_X506_V4.0_20160426

FPT_X506_V2.0_20151028_FS062_NM_M503_FPT_N48289_20151028_HD_G4W18_CTP_165642

Gởi bởi: TCmobile

Giá 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Trả lời