Giải pháp repair emmc fix oppo rung, treo data wipe failed

Giải pháp hướng dẫn repair emmc oppo fix rung, treo wipe data failed Yêu cầu có UFI Box hoặc Easy Jtag   Gồm 1 cách làm với ufi box, 2 cách làm đối với Easy Jtag, ...

Xem chi tiết